Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα Αλεξανδρούπολη 68100
25510 30522, 30544
lialiari@med.duth.gr

ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ