Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών», έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των Βιο-Ιατρικών και Μοριακών επιστημών.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ με 30 ΠΜ και Β΄ εξάμηνο με 30 ΠΜ), στο Γ΄ εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να υλοποιήσει πρακτική άσκηση και στο Δ΄ εξάμηνο εκπονεί διπλωματική εργασία (30 ΠΜ) της οποίας το θέμα δύναται να ορισθεί από το τέλος του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Οι γλώσσες διδασκαλίας του προγράμματος θα είναι η αγγλική και η ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, ορίζονται ως εξής:

A/AΜΑΘΗΜΑΤΑECTS (ΠΜ)ΕΞΑΜΗΝΟ
 
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΒΙΟ-ΪΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   
Α1
Μοριακή Βιολογία
2
Α'
Α2
Κλινική και Μοριακή Γενετική
2
Α'
Α3
Μοριακή Κυτταρολογία
2
Α'
Α4
Κλινική και Μοριακή Βιοχημεία
2
Α'
Α5
Μοριακή Κυτταρογενετική
2
Α'
Α6
Κλινική Χημεία
2
Α'
Α7
Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία
2
Α'
Α8
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – Εξωσωματική γονι­μο­ποίηση
2
Α'
Α9
Γενετική μικροβίων, παρασίτων και μυκήτων – Αντιμικροβιακή θεραπεία
2
Α'
Α3
Μοριακή Κυτταρολογία
2
Α'
Α10
Μοριακή και κλινική ιολογία
2
Α'
Α11
Γονιδιωματική και Πρωτεωμική στην προγνωστική Ιατρική
2
Α'
Α12
Βιοτεχνολογία και εφαρμογές της
2
Α'
Α13
Βιοστατιστική - Βιοπληροφορική
2
Α'
Α14
Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας στο εργαστήριο Μηχανισμοί μεταλλαξιγένεσης - καρκινογένεσης
2
Α'
Α15
Πρόγραμμα μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου για τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων Είσοδος στην αγορά εργασίας – Εργασιακές σχέσεις
2
Α'
 
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
30 Π.Μ
 
 
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
   
Β1
Βιο-Ιατρικές εφαρμογές στην υγεία
2
Β'
Β2
Μοριακή προ- και μετα-γεννητική διάγνωση ασθε­νειών - Συμμετρίες και Μοριακή Θερμοδυναμική βιομορίων
4
Β'
Β3
Κυτταρο- και Ιστο-καλλιέργειες – Θρεπτικά υλικά
2
Β'
Β4
Βιοτεχνολογία – DNA - Διαγονιδιακά ζώα
2
Β'
Β5
Βιοηθική στην ιατρική - Κλωνοποίηση κά
2
Β'
Β6
Γονιδιακή θεραπεία και οι βιο-ιατρικές εφαρμογές της
2
Β'
Β7
Ανοσοβιολογία - Ανοσογενετική και ασθένειες
2
Β'
Β8
Ογκολογία – Αντικαρκινική θεραπεία
2
Β'
Β9
Διαγνωστική μοριακή ανοσοϊστοχημεία
2
Β'
Β10
Ανατομική - Ιστολογία
2
Β'
Β11
Επιγενετική - Φαρμακογονιδιωματική
2
Β'
Β12
Βιοιατρικές και Μοριακές Τεχνικές - Τεχνολογία συναφών οργάνων
2
Β'
Β13
Δημιουργία – χρήση ερευνητικής πατέντας Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις μοριακές επιστήμες
2
Β'
Β14
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου - Ανί­χνευ­ση διεθνούς βιβλιογραφίας - Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών
2
Β'
 
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
30 Π.Μ
 
 
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
   
Γ1
Πρακτική άσκηση και εκπαίδευση:
1) στις διαδικασίες ανάπτυξης-προσαρμογής στις διάφορες διαγνω­στικές ανάγκες,
2) στον ποιοτικό έλεγχο και
3) στην εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών

10
10
10
Γ'
 
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
30 Π.Μ
 
 
Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
   
Δ1
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας
30
Δ'
 
ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 
30 Π.Μ
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
120 Π.Μ
 
Α'Β'Γ'Δ'

Επικοινωνία Π.Μ.Σ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Καθ. Θ. Λιαλιάρης
Δ/ντής Εργ. Γενετικής Ιατρικής ΔΠΘ και ΠΓΝΑ
Kιν: 6973385155
 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ | Fax: 25510 30522, 30544

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα 
Αλεξανδρούπολη 68100
Τηλ: 25510 30921
Fax: 25510 30922
 

Γραμματεία ΑΤΕΙΘ 
Τηλ: 2310013835