Βιο-Ιατρικες επιστημες στη διαγνωση και θεραπεια ασθενειων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΕΚ ΕΝΑΡΞΗΣ

Μήνυμα του Επιστημονικού Υπεύθυνου.

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα, η κατάρτιση και η εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών των μοριακών επιστημών και διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων και εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους: α) Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων, β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης και γ) Εκπαίδευση στην ερευνητική σκέψη και πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τεχνικών.

Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα έχει ως έδρα του το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά τα μαθήματα θα γίνονται από μισά στην Ιατρική και στο ΑΤΕΙΘ. Το ΠΜΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου διαλέξεις με εξειδικευμένο προσωπικό και μεγάλη εμπειρία, με πληθώρα εργαστηρίων σε ειδικούς χώρους και με σπουδαία επιστημονική και ερευνητική υποδομή. Οι διδάσκοντες είναι ερευνητές και καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων με σημαντικό επιστημονικό και διδακτικό έργο! Με το πέρας των σπουδών, το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» και σας παρακαλούμε μετά την προσεκτική ανάγνωσή της να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. Θα χαρούμε να γίνετε μέλος της οικογένειας των αποφοίτων του ΠΜΣ μας, όπου όλοι μαζί οι διδάσκοντες έχουμε καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την επιτυχία του και έχουμε δώσει εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις και ένα μέρος της καρδιάς μας!
Με εκτίμηση
Καθηγητής Θεόδωρος Λιαλιάρης, BSc, MD, PhD
Επιστημονικός Υπεύθυνος - Διευθυντής του ΠΜΣ

Επικοινωνία


ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΚατεβάστε την προκήρυξη για το Π.Μ.Σ «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».
Oι μεταπτυχιακές σπουδές του ανωτέρω ΠΜΣ αρχίζουν κατά κανόνα το εαρινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία μετά από πρόταση της ΣΕ ορίζεται από την εκάστοτε ΓΣΕΣ και ανακοινώνεται από την ΣΕ. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει την έναρξη του ΠΜΣ στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου.
H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του ΜΦ και σχετική εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ να μην προσμετράται τμήμα του χρόνου στα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά όρια.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών», έχει διαμορφωθεί με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των Βιο-Ιατρικών και Μοριακών επιστημών.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ με 30 ΠΜ και Β΄ εξάμηνο με 30 ΠΜ), στο Γ΄ εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να υλοποιήσει πρακτική άσκηση και στο Δ΄ εξάμηνο εκπονεί διπλωματική εργασία (30 ΠΜ) της οποίας το θέμα δύναται να ορισθεί από το τέλος του Α΄ εξαμήνου σπουδών. Οι γλώσσες διδασκαλίας του προγράμματος θα είναι η αγγλική και η ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, ορίζονται ως εξής:

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ) ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΒΙΟ-ΪΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Α1
Μοριακή Βιολογία
2
Α'
Α2
Κλινική και Μοριακή Γενετική
2
Α'
Α3
Μοριακή Κυτταρολογία
2
Α'
Α4
Κλινική και Μοριακή Βιοχημεία
2
Α'
Α5
Μοριακή Κυτταρογενετική
2
Α'
Α6
Κλινική Χημεία
2
Α'
Α7
Μοριακή και Κλινική Φαρμακολογία
2
Α'
Α8
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – Εξωσωματική γονι­μο­ποίηση
2
Α'
Α9
Γενετική μικροβίων, παρασίτων και μυκήτων – Αντιμικροβιακή θεραπεία
2
Α'
Α3
Μοριακή Κυτταρολογία
2
Α'
Α10
Μοριακή και κλινική ιολογία
2
Α'
Α11
Γονιδιωματική και Πρωτεωμική στην προγνωστική Ιατρική
2
Α'
Α12
Βιοτεχνολογία και εφαρμογές της
2
Α'
Α13
Βιοστατιστική - Βιοπληροφορική
2
Α'
Α14
Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας στο εργαστήριο Μηχανισμοί μεταλλαξιγένεσης - καρκινογένεσης
2
Α'
Α15
Πρόγραμμα μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου για τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων Είσοδος στην αγορά εργασίας – Εργασιακές σχέσεις
2
Α'
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30 Π.Μ
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Β1
Βιο-Ιατρικές εφαρμογές στην υγεία
2
Β'
Β2
Μοριακή προ- και μετα-γεννητική διάγνωση ασθε­νειών - Συμμετρίες και Μοριακή Θερμοδυναμική βιομορίων
4
Β'
Β3
Κυτταρο- και Ιστο-καλλιέργειες – Θρεπτικά υλικά
2
Β'
Β4
Βιοτεχνολογία – DNA - Διαγονιδιακά ζώα
2
Β'
Β5
Βιοηθική στην ιατρική - Κλωνοποίηση κά
2
Β'
Β6
Γονιδιακή θεραπεία και οι βιο-ιατρικές εφαρμογές της
2
Β'
Β7
Ανοσοβιολογία - Ανοσογενετική και ασθένειες
2
Β'
Β8
Ογκολογία – Αντικαρκινική θεραπεία
2
Β'
Β9
Διαγνωστική μοριακή ανοσοϊστοχημεία
2
Β'
Β10
Ανατομική - Ιστολογία
2
Β'
Β11
Επιγενετική - Φαρμακογονιδιωματική
2
Β'
Β12
Βιοιατρικές και Μοριακές Τεχνικές - Τεχνολογία συναφών οργάνων
2
Β'
Β13
Δημιουργία – χρήση ερευνητικής πατέντας Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις μοριακές επιστήμες
2
Β'
Β14
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου - Ανί­χνευ­ση διεθνούς βιβλιογραφίας - Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών
2
Β'
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30 Π.Μ
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Γ1
Πρακτική άσκηση και εκπαίδευση:
1) στις διαδικασίες ανάπτυξης-προσαρμογής στις διάφορες διαγνω­στικές ανάγκες,
2) στον ποιοτικό έλεγχο και
3) στην εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών

10
10
10
Γ'
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30 Π.Μ
Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
Δ1
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας
30
Δ'
ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30 Π.Μ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
120 Π.Μ
Α'Β'Γ'Δ'

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των Διδάκτρων ορίζεται στις 4000 ευρώ, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε τρεις δόσεις, €1.500 με την αποδοχή της φοίτησής τους, € 1.500 κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και 1000€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ΜΦ κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Ο τελικός βαθμός πτυχίου (100%) θα υπολογίζεται σε ποσοστό κατά 60% των βαθμολογιών από τα 14 εξεταζόμενα μαθήματα-ενότητες (5 ενότητες του Α’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου, 5 ενότητες του Β’ εξαμήνου σε ποσοστό 20% και 3 ενότητες του Γ’ εξαμήνου πάλι σε ποσοστό 20% επί του συνολικού βαθμού πτυχίου) και επιπλέον κατά 40% επί του συνολικού βαθμού του πτυχίου που θα προέρχεται από το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου όμως θα προσμετράται και η όλη ερευνητική προσπάθεια του μεταπτυχιακού φοιτητή, η ύπαρξη ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από την ΣΕ μετά από πρότασή της και έγκριση αυτής από τη ΓΣΕΣ .

Κατεβάστε τον πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Π.Μ.Σ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Καθ. Θ. Λιαλιάρης
Δ/ντής Εργ. Γενετικής Ιατρικής ΔΠΘ και ΠΓΝΑ
Kιν: 6973385155
Email: lialiari@med.duth.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη -Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη 68100
Τηλ: 25510 30921
Fax: 25510 30922
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία ΠΜΣ κ. Ζωή Κούτκα
Τηλ | Fax: 25510 30522, 30544

Γραμματεία ΑΤΕΙΘ κ. Αθηνά Κατσαρού,
Μαρία Τσαντούκα
Τηλ: 2310013835